Nutri-Flow -ravintotulkin käyttöehdot

Nutri-Flow -ravintotulkki (jäljempänä ”Palvelu”) on Nutri-Flow Oy:n (Oulu, Y-tunnus: 2619711-2) ylläpitämä verkkopalvelu. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi ja tilauksen voimassaoloajan määrittävän tilausmaksun maksamista. Voidaksesi käyttää tätä palvelua sinun on hyväksyttävä Palvelun Käyttöehdot. Ennen Palvelun käyttäjäksi rekisteröitymistä tutustu näihin käyttöehtoihin. Rekisteröitynyt palvelun käyttäjä on jäljempänä ”asiakas”.
Sopimusehdot
Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Kauppa- ja toimitusehtoja.
Koska Nutri-Flow Oy voi aika ajoin tehdä muutoksia ehtoihin, kehotamme sinua säännöllisesti tutustumaan näihin ehtoihin.
Mikäli et hyväksy Kauppa- ja käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti olemaan käyttämättä Palvelua.
Palvelun käyttäjä
Rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi asiakas vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen ja ymmärtää, että Nutri-Flow Oy ei ole lääketieteellinen organisaatio. Palvelun taustalla oleva menetelmä on kehitetty yhteistyössä ravitsemusasiantuntijoiden kanssa. Palvelussa esiintyviä tekstejä ja kuvia ei tule ymmärtää lääketieteelliseksi neuvoksi tai diagnoosiksi. Nutri-Flow Oy ei vastaa käyttämiensä asiantuntijoiden lausuntojen sisällöstä ja oikeellisuudesta. Hyväksymällä nämä nimenomaiset käyttöehdot asiakas ymmärtää ja hyväksyy palvelun luonteen tukea ja neuvoa antavana apuvälineenä ruokavalion tasapainottamisessa.
Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi asiakkaalta kysytään henkilökohtaisia terveyden tilaan ja laskentaan liittyviä tietoja, jotka asiakas vakuuttaa oikeiksi ja täydellisiksi. Asiakkuus on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle. Asiakas on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä on vastuussa sen käytöstä. Jos käyttäjätunnus tai salasana joutuu vääriin käsiin, asiakas on velvollinen tekemään siitä välittömästi ilmoituksen Nutri-Flow ravintolaskentapalvelun asiakaspalveluun. Onnistuneen rekisteröitymisen päätteeksi asiakas saa sähköpostiinsa vahvistusilmoituksen ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan Palvelun käyttöä varten. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa tai ilmaista kolmansille osapuolille. Salasana tulee vaihtaa ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.
Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi asiakas hyväksyy sen, että asiakkaan antamia henkilötietoja käytetään palvelukohtaiseen viestintään. Nutri-Flow Oy menettelee henkilötietolain edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Henkilötietolain perusteella sinulla on henkilötietojasi koskeva tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus. Asiakastiedot tallennetaan Nutri-Flow Oy:n ylläpitämään Nutri-Flow asiakasrekisteriin. Lisätietoja oikeuksistasi sekä Nutri-Flow Oy:n keräämistä henkilötiedoista saat rekisteriselosteesta.
Velvoitteet ja ylivoimainen este
Palvelun sivut ovat lähtökohtaisesti käytettävissä 24/7. Nutri-Flow Oy:lla on kuitenkin oikeus poistaa palvelu tai osa palvelua käytöstä esim. huollon, päivityksen, palvelun liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Nutri-Flow Oy ei anna suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Nutri-Flow Oy ei myöskään takaa, että palvelu toimii virheettömästi tai käyttökatkoitta.
Yhteystiedot
Nutri-Flow ravintolaskentapalvelu on Nutri-Flow Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu. Voit halutessasi ottaa yhteyttä Nutri-Flow:n asiakaspalveluun:
Nutri-Flow Oy
Nutri-Flow ravintolaskentapalvelu
Villiperäntie 5
90410 Oulu
Asiakaspalvelun sähköpostiosoite:

Asiakaspalvelun puhelin:
0400 805572
arkisin klo 9-16
Tietoturva ja laitteistot
Sähköiset palvelut ja verkkoympäristö eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Nutri-Flow Oy:lle tai kolmansille osapuolille.
Nutri-Flow Oy järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Nutri-Flow Oy ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.
Tekijänoikeus ja tavaramerkit
Palvelun sisältö on suojattu suomalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla. Kaikenlainen Palvelussa olevan aineiston, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, elokuvat, audiovisuaaliset teokset, pelit, musiikki, tietokoneohjelmat ja sovellukset, kopioiminen, muokkaaminen, hyödyntäminen, tallentaminen ja jakelu on ankarasti kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita tai sovita. Nutri-Flow Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.
Palvelussa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit ovat Nutri-Flow Oy:n tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Nutri-Flow Oy:n tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Palvelun käyttö ei muodosta minkäänlaista käyttöoikeutta eikä oikeutta käyttää jotain Palvelussa esiintyvää tavaramerkkiä, tuote- tai palvelunimeä tai slogania ilman Nutri-Flow Oy:n tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Nutri-Flow Oy:lle toimitettu tai Palvelun kautta levitty aineisto
Tietyissä Palveluun sisältyvissä yksittäisissä toiminnoissa sinulle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen Nutri-Flow Oy:lle tai levittämiseen Palvelun avulla (esimerkiksi reseptit).
Nutri-Flow Oy ei tarkasta lähettämääsi aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Mikäli lähetät Nutri-Flow Oy:lle aineistoa tai tallennat taikka muuten levität Palvelun kautta aineistoa, sinun tulee kohtuullisin toimenpitein varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja levittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia tai muita saastuttavia tai tuhoavia ominaisuuksia.
Mikään yksittäisen käyttäjän Palveluun tallentama tai Palvelun avulla levittämä aineisto ei edusta Nutri-Flow Oy:n mielipidettä tai osoita Nutri-Flow Oy:n olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaisen toimintaan. Nutri-Flow Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa ja kieltää sopimattomaksi katsomansa aineiston julkaiseminen tai levitys, erityisesti mikäli aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista taikka muuten Nutri-Flow Oy:n mielestä sopimatonta.
Sinun tulee aina varmistaa, että omistat kaikki oikeudet Nutri-Flow Oy:lle lähettämääsi tai Palvelun kautta levittämääsi aineistoon (tai muuten hallitset niitä), ja että Nutri-Flow Oy voi käyttää, julkaista, muokata ja jaella kyseistä aineistoa Palvelussa ilman erillistä korvausta sinulle. Sitoudut lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin Nutri-Flow Oy:tä vastaan liittyen Nutri-Flow Oy:lle toimittamaasi tai Palvelun kautta levittämääsi aineistoon ja sitoudut kohtuullisesti avustamaan Nutri-Flow Oy:tä mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat Nutri-Flow Oy lle toimittamastasi tai Palvelun kautta levittämästäsi aineistoista, sekä korvaamaan Nutri-Flow Oy:lle tästä aiheutuvat vahingot.
Nutri-Flow Oy:llä ei ole velvollisuutta lähettämäsi aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen Palvelussa ja mikäli et noudata Palvelun käyttöä koskevia ehtoja, Nutri-Flow Oy voi teknisin keinoin estää sinua käyttämästä Palvelua kokonaan tai osaksi.
Edellä mainittuja ehtoja sovelletaan myös, mikäli sinulla on Palvelun kautta mahdollisuus myydä, lainata, vuokrata tai muuten tarjota kolmansille osapuolille palveluita.
Vastuunrajoitus
NUTRI-FLOW OY EI VASTAA MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN VIIVÄSTYS, KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEESTÄ PALVELUN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDESTA AIHEUTUNUT VAHINKO, TULOJEN, LIIKEARVON, KÄYTTÖOIKEUDEN TAI TIEDON MENETYS TAIKKA MUU TALOUDELLINEN MENETYS, JOKA JOHTUU (i) PALVELUN TAI TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ, ETTEI SITÄ OLE VOITU KÄYTTÄÄ; (ii) KORVAA-VAN TUOTTEEN TAI PALVELUN HANKKIMISESTA AIHEUTUNEESTA KULUSTA, (iii) PALVELUN KAUTTA SAADUSTA TIEDOSTA TAI INFORMAATIOSTA, TAI VIESTISTÄ JOKA ON VASTAANOTETTU PALVELUN KAUTTA; (iv) OIKEUDETTOMASTA PÄÄSYSTÄ TIEDONSIIRTOIHIN TAI NIIDEN LUVATTOMATTOMASTA MUUTTAMISESTA; TAI (v) MUISTA PALVELUUN LIITTYVISTÄ OLOSUHTEISTA.
Ei takuita
PALVELU JA SEN SISÄLTÄMÄT YKSITTÄISET PALVELUT JA TUOTTEET TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN NE OVAT” JA NUTRI-FLOW OY KIISTÄÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT. PALVELUN HYÖDYNTÄMINEN TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA.
KÄYTTÄJÄ VASTAA YKSIN TIETOJÄRJESTELMÄÄNSÄ KOSKEVASTA VAHINGOSTA TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ, JOKA AIHEUTUU SISÄLLÖN LATAAMISESTA PALVELUSTA. MIKÄÄN NEUVO TAI INFORMAATIO, KIRJALLISENA TAI SUULLISENA, JONKA KÄYTTÄJÄ SAA NUTRI-FLOW OY:LTÄ TAI PALVELUN KAUTTA EI MUODOSTA MITÄÄN OIKEUDELLISESTI SITOVAA NEUVOA TAI TAKUUTA, JOTA EI ERITYISESTI OLE ILMAISTU NÄISSÄ EHDOISSA.
NUTRI-FLOW OY EI TAKAA ETTÄ (i) PALVELU TAI PALVELUN KAUTTA SAATAVA AINEISTO JA TUOTTEET VASTAA KÄYTTÄJÄN ODOTUKSIA, (ii) PALVELU ON SAATAVANA KESKEYTYKSETTÄ TAI OIKEA-AIKAISESTI, VARMASTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI, TAI (iii) INFORMAATION OIKEELLISUUS JA LAATU, JOTKA KÄYTTÄJÄ ON SAANUT PALVELUN KAUTTA, ON VIRHEETONTÄ TAI MUUTEN VASTAA KÄYTTÄJÄN ODOTUKSIA.
VAIKKA NUTRI-FLOW OY EI ANNA PALVELUILLA TAI TUOTTEILLE MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, ON TAKUUSSA KYSE NS. YLIMÄÄRÄISESTÄ VELVOITTEESTA. NÄIN OLLEN SINULLA VOI OLLA TIETTYJÄ KULUTTAJANSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA OIKEUKSIA, JOITA YLLÄOLEVA EI RAJOITA.
MAHDOLLISTEN ONGELMATILANTEIDEN TAI KYSYMYSTEN OSALTA VOIT OLLA YHTEYKSISSÄ NUTRI-FLOW OY:N ASIAKASPALVELUUN. MIKÄLI ASIASI KOSKEE KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA TAI PALVELUITA, PYYDÄMME SINUA OLEMAAN ENSISI-JAISESTI YHTEYKSISSÄ KYSEISEN KOLMANNEN TAHON ASIAKASPALVELUUN.
Ylivoimainen este
Nutri-Flow Oy ei ole vastuussa sopimusrikkomuksista, jotka johtuvat sen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olleista seikoista.
Soveltuva laki ja oikeuspaikka
Näihin Käyttöehtoihin sekä käyttäjän ja Nutri-Flow Oy:n väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, joko Oulun käräjäoikeudessa tai käyttäjän kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.
Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset
Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan [03.02.2015] ja ovat voimassa toistaiseksi. Nutri-Flow Oy varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. Nutri-Flow Oy:llä on myös oikeus milloin tahansa rajoittaa Palveluun pääsyä sekä oikeus lopettaa Palvelun ja sen avulla tarjottavien yksittäisten palvelujen tai näiden osien tuottaminen.
Nutri-Flow Oy:llä on oikeus tuottaa ja toteuttaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Nutri-Flow Oy:llä on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia milloin tahansa.
Nutri-Flow Oy
Villiperäntie 5, 90410 Oulu, FINLAND
Puhelin: 0400-805572